Episode 06 - interview with Kierria (Kiki) Taylor

Episode 06 - interview with Kierria (Kiki) Taylor